Regulamin

1. Warunki ogólne

1. Sklep Internetowy meble-lider.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Sprzedawcą w sklepie meble-lider.pl jest Świątoniewski Piotr LIDER, NIP 8841055334

3. Produkty oferowane przez meble-lider.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

4. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

5. Cena oraz dostępność towaru lub produktu podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie zamówienia potwierdzane są przez obsługę sklepu.

6. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragonu lub faktury VAT na życzenie klienta.

7. Termin realizacji podany przy poszczególnych produktach w przypadku płatności kartą liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji, a w przypadku płatności przelewem bankowym od momentu zaksięgowania płatności.

2. Gwarancja

Na wszystkie produkty oferowane przez nasz sklep obowiązuje okres rękojmi - 2 lata.

3. Odstąpienie od Umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres LIDER MEBLE pl.Witosa 7c/2 58-125 Pszenno lub przy pomocy poczty elektronicznej na lidermeble@interia.pl. W razie odstąpienia od umowy przez klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu. Towar zakupiony przez klienta podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego artykułu. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi klient. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres: pl. Witosa 7c/2 58-125 Pszenno . Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot zapłaty nastąpi tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Zwrot kosztów dostarczenia Produktu następuje do wysokości podstawowej formy dostawy oferowanego przez sklep. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostawy pokrywa Konsument. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.) na specjalne zamówienie klienta. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży o którym wyżej mowa, nie przysługuje przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Reklamacje 

Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówione Towary bez wad fizycznych i prawnych. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są rękojmią za wady fizyczne towaru zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (art. 556 - art. 576 KC), chyba że w opisie danego towaru wprost wskazano inaczej. Zakres oraz warunki gwarancji producenta określają dokumenty gwarancyjne załączone do konkretnych produktów. W przypadku gdy Kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

a) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

b) Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

c) Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu. Pisemnie na adres: LIDER MEBLE pl/ Witosa 7c/2 58-125 Pszenno lub w formie elektronicznej na adres lidermeble@interia.pl.

d) Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, numer zamówienia, okoliczności i dowody uzasadniające reklamację.

e) Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

f) Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

g) Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może: - żądać wymiany Praduktu na wolny od wad, albo - żądać usunięcia wady, albo - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

h) Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

i) Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

j) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

k)Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

l) W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres:LIDER MEBLE pl. Witosa 7c/2 Pszenno. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu, w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.

m) Po dostarczeniu kompletu materiałów, obsługa Sklepu informuje Klienta o przyjęciu reklamacji oraz przekazuje ją bezpośrednio do producenta lub importera.

n) Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 od dnia jej złożenia. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadne, dostarczane są nowe lub naprawione elementy dostarczone przez producenta na koszt Sklepu.

0) uszkodzenie mechaniczne towaru nie jest wadą w rozumieniu przepisów o rękojmi i nie podlega reklamacji

Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: -

-zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

-zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

-skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5.Zwroty

1. Na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy. 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na rachunek karty użytej do płatności. 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

6.Płatność

Kupując w naszym sklepie możesz wybrać poniższe sposoby płatności: 

  • Płatność przy odbiorze gotówką
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy 
  • Płatności internetowe shoper 
  • CA Raty

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl